Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja z dnia 20.02.2019 r.
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne "Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019
- 2024"
22.02.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22.02.2019
informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od
dnia 22.02.2019 r. do 14.03.2019 r. włącznie został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym, obejmujący działkę ewid. nr 183/36
położonej w Jaśle, obręb Nr 13 - Wądoły.
22.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 18.02.2019 r.
dotyczy postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka gazociągu
średniego ciśnienia przy ulicy Krakowskiej w Jaśle
19.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 19.02.2019
dotyczy postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka gazociągu
średniego ciśnienia przy ulicy Żniwnej w Jaśle
19.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 19.02.2019
dotyczy postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka gazociągu
średniego ciśnienia przy ulicy Wisławy Szymborskiej w Jaśle
19.02.2019 więcej
Ogłoszenie o IV przetargu
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku
przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle (dawny salon fryzjerski)
18.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 15.02.2019 r.
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia że, w dniu 30 sierpnia 2018
r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z/s 20-340 w Lublinie ul. Garbarska 21a w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
obejmującego budowę na terenie działek położonych w Jaśle
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 14 energetycznej sieci kablowo -
napowietrznej nieskiego napięcia.
18.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 15.02.2019 r.
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia że, w dniu 30 sierpnia 2018
r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z/s 20-340 w Lublinie ul. Garbarska 21a w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
obejmującego budowę na terenie działek położonych w Jaśle
przy ulicy Kazimierza Wielkiego kablowej doziemnej sieci
energetycznej niskiego napięcia.
18.02.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 08.02.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 08.02.2019
r. do 28.02.2019 r. włącznie został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie
przetargowym, obejmujący plantację winorośli na części -
wynoszącej 0,6000 ha - działki ewid. nr 1/35 jako plantacja
urządzonej winorośli, do oddania w dzierżawę w trybie
przetargowym.
08.02.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 24.01.2018 r.
Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni
Roztoki
24.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się